Tag Archives: văn xương

[Khóa học Tử Vi Cơ bản] Tính lý tinh đẩu trong Tử Vi

Tính lý tinh đẩu trong tử vi

Sau khi đã kết thức bài học về các tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Lục Cát, Lục Sát, Tứ Hóa và Tuần Triệt khi luận lá số Tử Vi. 1, Cách đọc phú Tử Vi. 2, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật. 3, Văn Xương, Văn Khúc, Kình Dương, Đà La. 4, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp 5, Lộc Tồn – Lộc Mã. 6, Tuần – Triệt 7, An vòng Trường Sinh 8, An vòng sao Bác Sĩ. 9, An vòng sao Thái Tuế. 10, Hóa Quyền 11, Hóa Khoa – Hóa Kỵ 12, Hóa Lộc