Tag Archives: tính lý chư tinh trong tử vi

Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số – phần 2

Tiếp tục trong học phẩn Tử Vị Đẩu Số cơ bản chúng ta sẽ học tiếp bài học Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. 1,Các sao an theo hàng Can 2,Các sao an theo hàng chi. a,Các sao an theo hàng chi phần I b, Các sao an theo hàng chi phần II 3, Các sao an theo tháng sinh. 4, Các sao an theo ngày, giờ sinh. 5, Các sao an cố định. a, Các sao an cố định phần I b, Các sao an cố định phần II