Tag Archives: anh lục cát

Phương pháp an sao lá số Tử Vi

An lục cát phần 1

Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến buổi thứ 2 của khóa học tử vi cơ bản. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp an sao lá số Tử Vi với các bộ sau cũng như các sao lẻ như: bộ Lục Cát, sao Lộc Tồn, bộ Lục Sát, an Tuần Triệt. Mục lục bài học: I, An bộ sao Lục Cát. 1Thiên khôi – Thiên – Việt. 2,Tả Phụ. 3,Hữu Bật. 4,Văn Xương. 5,Văn Khúc. II, An sao Lộc Tồn. III, An sao Thiên Mã. IV, An bộ sao Lục Sát. 1, Kình dương – Đà La. 2. Hỏa tinh – Linh tinh. 3. Địa Không. 4. Địa Kiếp. V, Cách An Tứ Hóa. VI, An Tuần – Triệt. 1, An Tuần. 2, […]