Vật phẩm mệnh hỏa

Vật phẩm mệnh kim

Vật phẩm mệnh thổ

Vật phẩm mệnh thủy

Vật phẩm mệnh mộc