Vạn hạn năm 2021 của 12 con giáp

KÍCH HOẠT VƯỢNG KHÍ CÁC PHƯƠNG VỊ TRONG NĂM 2021

Phương Đông Nam – Phạm Ngũ Hoàng
Đại họa – Tử Vong

Phương pháp hóa giải

Phương Nam – Nhất Bạch
Công danh hiển đạt

Phương pháp hóa giải

Phương Tây Nam – Tam Bích
Tranh đấu, trộm cướp

Phương pháp hóa giải

Phương Đông – Tứ Lục
Thông minh – đỗ đạt

Phương pháp hóa giải

Lục Bạch Nhập Trung Cung
Phát phú, phát quý

Phương pháp hóa giải

Phương Tây – Bát Bạch
Đại cát, lợi điền sản

Phương pháp hóa giải

Phương Đông Bắc – Cửu Tử
May mắn, hỷ sự

Phương pháp hóa giải

Phương Bắc – Nhị Hắc
Thị phi, bệnh tật

Phương pháp hóa giải

Phương Tây Bắc – Thất Xích
Hao tài, thương tích

Phương pháp hóa giải